biuro@energiasloneczna.eu
+ 48 534 22 78 55
Finansowanie
Aktualnie jesteś tutaj: Strona Główna Finansowanie
A A A

Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz przydomową elektrownię

Możesz otrzymać nawet 40 % dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie 
z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy. 

 

Nabór wniosków od 24.04.2015 r. we wszystkich 
oddziałach BOŚ Banku.

 

 

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

 


Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

 • w formie dotacji:
  a) dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):- do 20% dofinansowania w roku 2015 
  - do 15% dofinansowania po roku 2015 
  b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):
  - do 40% dofinansowania w roku 2015- do 30% dofinansowania po roku 2015

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  - oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  - okresie kredytowania do 15 lat

Okres kredytowania uzależniony jest od:

 • okresu gwarancji jakości na główne elementy instalacji wystawionej przez Producenta
 • faktu wystawienia przez inny bank na zlecenie Wykonawcy oraz Producenta gwarancji bankowych na rzecz banku kredytującego
 • formy zabezpieczenia kredytu

Okres kredytowania do 5 lat  

 • gwarancja jakości wykonania Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata

Okres kredytowania przekraczający 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • gwarancja bankowa Producenta na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

Okres kredytowania przekraczający 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji na cały okres kredytowania
 • gwarancja bankowa Producenta minimum na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy minimum na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja, ubezpieczenie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej, zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

WARUNKI UZYSKANIA FINANSOWANIA:

 

KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.  


KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  -zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  -potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”
  -określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
  -odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  -informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
  -oświadczenie dotyczące spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
  -wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
  -wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
  -określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę
  -stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających 
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
 • wniesienie prowizji przygotowawczej

 
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej 
  w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)


KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać  dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości

Żródło: https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument#dokumenty-t4

 

Zastosowania
Praktyczne
Zobacz więcej
Oferta dla
Firm
Szeroki zakres możliwości wykorzystania energii
Zobacz więcej
Elektrownie Słoneczne
Oferujemy realizację danej inwestycji od przygotowania projektu systemu PV, przez budowę elektrowni aż po przyłączenie do sieci energetycznej.

W swoich realizacjach używamy komponentów najwyższej jakości, gwarantujących maksymalną...
Newsletter
Chcesz otrzymywać od nas informacje o aktualnych promocjach? Zostaw nam swój adres email:
Kontakt z Nami
+ 48 534 22 78 55
Elektrownie Domowe Elektrownie Przemysłowe Finansowanie O nas Kontakt
Copyright 2015 energiasloneczna.eu. All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone
Projektowanie stron www - iPolska.com.pl